De Krooshof

Historie (volgens de statuten)
Het gebouw zal dienstbaar worden gemaakt aan het doel der stichting door het beschikbaar te stellen aan het plaatselijke verenigingsleven voor het houden van vergaderingen, cursussen, lezingen, uitvoeringen en andere bijeenkomsten. Bovendien zal het kunnen worden gebruikt voor andere activiteiten ter bevorderingen van de geestelijke, sociale en culturele belangen der plaatselijke gemeenschap.

Het beschikbaar stellen van het gebouw staat geheel ter beoordeling van het bestuur.

Alle te Zijderveld gevestigde organisaties, verenigingen of andere groeperingen, welke krachtens de statuten of doelstelling geen van de bestaande rechtsorde beogen en niet strijdig zijn met de goede zeden, kunnen van het verenigingsgebouw gebruik maken.

Het gebouw aan de Dorpsweg was eigendom van Stichting Verenigingsgebouw Zijderveld en stond voor twee derde op grond van de Nederlandse Hervormde Kerk Zijderveld. Een derde van de grond is eigendom van de Stichting.

 Doel
De stichting heeft ten doel het oprichten en in stand houden en exploiteren van een verenigingsgebouw te algemenen nutte voor de plaatselijke samenleving van het dorp Zijderveld.

Bestuur
De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste zeven en ten hoogste negen leden. Het bestuur, vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris, treedt voor de stichting in en buiten rechten op. Van het bestuur zal één van der bestuursleden worden aangewezen door de in het dorp Zijderveld gevestigde mondaccordeonvereniging “Con Amore”en één door de Christelijke Gemengde Zangvereniging Laudate Dominum.

De Statuten zijn in 2014 aangepast. De mondaccordeonvereniging “Con Amore bestaat niet meer, dus ook geen bestuurslid. Op dit moment zullen de overige bestuursleden door de zitting hebbende bestuursleden zelf worden aangewezen, waarbij er rekening worden gehouden dat zij zoveel mogelijk de verschillende facetten in het plaatselijke verenigingsleven vertegenwoordigen c.q. respecteren.

Het horecagedeelte van het dorpshuis is verpacht aan de beheerder, die zorg draagt voor de exploitatie. De beheerder is dan zelfstandig ondernemer.

Rond de eeuwwisseling stond het bestuur voor de keuze verbouwen of nieuwbouw. Na 7 jaar vergaderen en overleggen wordt uiteindelijk symbolisch de eerste paal voor een nieuw verenigingsgebouw in september 2010 geslagen. December 2012 wordt met de bouw gestart wat eind juni 2013 opgeleverd wordt.
Vanaf 2 juli 2014 is de sleutel van het nieuwe gebouw in ontvangst genomen.

De opening van de nieuwbouw, naast de gymzaal, was op zaterdag 21 september 2014. Een feestelijke opening met een nieuwe cozy uitstraling en een nieuw logo.

Logo
De 18 blaadjes in het logo vertegenwoordigen ieder een actieve vereniging of stichting binnen Zijderveld. Samen vormen ze een eenheid en stralen dit naar buiten uit.

Samen sterk – samen bouwen aan de toekomst van Zijderveld, waar De Krooshof de plek is om elkaar te ontmoeten en samen te zijn.

Een mooi gebouw is verrezen
een middelpunt in de wijk

gedroomd uit wensen
gebouwd door mensen
voor mensen die mensen ontmoeten
ons hier begroeten

in een groot gebouw in deze wijk
valt alles op zijn plaats
niet alleen samen bouwen
niet alleen samen wonen
niet alleen samen werken
niet alleen samen spelen
allemaal samen, samen leven

DSCF5359

DSCF5301

Positieve reacties en lovende kritieken.
Ook in het streek nieuws de krant “Westervelde courant”

DSCF5305